Přeskočit na obsah

Informace pro oznamovatele

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Společnosti Clean4you s. r. o. (dále jen „Společnost“) jakožto povinnému subjektu vznikly v souvislosti s přijetím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) povinnosti v něm uvedené, spočívající zejména v určení příslušné osoby, přijetí vnitřního oznamovacího systému pro přijetí oznámení, jejich zpracování a nakládání s ním, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti sdělených informací a rovněž zajištění ochrany oznamovatele před odvetným opatřením ze strany Společnosti.

Oznamovatel (též whistleblower) je fyzická osoba, která oznamuje protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat, jakým způsobem lze podávat oznámení, jak se s daným oznámením nakládá, jaká jsou související práva a povinnosti všech dotčených osob a další informace obsahuje vnitřní oznamovací systém Společnosti.

Společnost ustanovila příslušnou osobu, a to p. Kamila Šléšku, tel.: +420 731 155 919, email: oznameni@clean4you.cz.

V chráněném režimu ZOO lze oznamovat protiprávní jednání:

 1. Oznámením prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:
  1. telefonicky na čísle +420 731 155 919,
  2. e-mailem na elektronickou adresu: oznameni@clean4you.cz,
  3. poštou na adresu sídla Společnosti: Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín, k rukám příslušné osoby,
  4. po předchozí žádosti osobně, a to nejpozději do 14 dnů od žádosti.
 2. Oznámení lze podat rovněž Ministerstvu spravedlnosti.
 3. Uveřejněním, pokud oznamovatel splní podmínky: 
  1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti nebo pouze Ministerstvu spravedlnosti a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření nebo zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti neposoudil oznámení,
  2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy,
  3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo další chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup řádného vyřízení oznámení Ministerstvem spravedlnosti.

Oznámení formou uveřejnění má tedy svá specifická pravidla a není možné jej učinit ve všech případech. Pokud k němu přistoupíte neoprávněně, vystavujete se riziku postihu!

Zpět

Kontaktujte nás

Všechny položky jsou povinné. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 Clean4you. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Beneš & Michl

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost